ประกันสังคมเยียวยาลูกจ้าง ลดเงินสมทบเหลือ 4% ยาว 6 เดือน

Spread the love

ในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา วันที่ 10 มี.ค. 63 ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยที่ นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 นั้นปัจจุบันจ่ายฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ลดเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง

โดยสำหรับผู้ประกันตนเอง โดยสมัครใจมาตรา 39 จากปัจจุบันจ่าย 432 บาทต่อเดือน เป็นจ่าย 336 บาทต่อเดือน ซึ่งการลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวนั้นก็มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่งวดค่าจ้างประจำเดือนมี.ค.-ส.ค. 63 ทั้งนี้ การปรับลดอัตรา เงินสมทบดังกล่าวนั้นอาจจะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับแต่อย่างใด

โดยสำหรับขั้นตอนในการบังคับใช้ตามมติคณะกรรมการฯ ในเรื่องของการปรับลดอัตราเงินสมทบนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 46/1 ในการลดหย่อนอัตราเงินสมทบในกรณีประสบภัยพิบัติ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะต้องออกเป็นประกาศกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ในขณะนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการเร่งยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะเสนอกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ทันต่อสภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินอันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ และ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการเร่งบรรเทาผลกระทบนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จากสถานการณ์โควิด-19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *